Skip to main content

Methodieken

Zoals je elders op de website hebt kunnen lezen, ben jij en niet een bepaalde methodiek leidend voor onze samenwerking. Desalniettemin geef ik hieronder uitleg over verschillende methodieken die gebruikt zouden kunnen worden. Het zou je kunnen helpen om een beeld te vormen van de mogelijkheden, mocht je daar behoefte aan hebben.

Lichaamswijsheid - Verbindende communicatie – IEMT - Systemisch werken - SoulCollage®

Lichaamswijsheid & emoties

Lichaamsgericht werken kan op verschillende manieren, de overeenkomst zit in het aanboren van de intelligentie van het lichaam want ‘je lichaam weet het en liegt nooit’. Ik werk vooral met de BodyMindScan© en het 7-kwaliteitenpalet® die door Annet van Laar zijn ontwikkeld. Er kan concreet gewerkt worden op 4 niveaus:

• Fysiek: oefenen met o.a. lichaamshouding, ademhaling en energiebehoud (vitaliteit)

• Emotioneel: leren luisteren naar lichaamssignalen en bijbehorende emoties onderzoeken en integreren (plezier en contact)

• Mentaal: aandachtig aanwezig leren zijn en herkennen van overlevingsstrategieën (helderheid)

• Integraal: ontwikkelen van integratie van hoofd, hart en buik (embodiment)

Uiteindelijk doel is om te leren de wereld tegemoet te treden vanuit je hart en levensenergie terwijl je goed geaard bent. Vanuit je hart kan je ontspannen waarnemen. Aarden en in je lichaam aanwezig zijn geven zeker- en veiligheid.

Je persoonlijke inzichten kunnen eventueel ondersteund worden door de duiding van de verschillende emoties en fysieke klachten zoals die bijvoorbeeld te vinden is in boeken als de ‘Emotie encyclopedie’ van Vera Helleman en ‘Ziekte als symbool’ van Ruediger Dahlke. Bovendien kan er aanvullend StoelPulsing ingezet worden. Daarbij zit je op een stoel. Via je knieën wordt er op jouw ritme afgestemd en kom je lichtjes in beweging. Hierdoor kan je meer in je lichaam komen en gaan ervaren wat er in jouw lichaam gebeurt.

Verbindende communicatie

Hiermee bedoel ik Geweldloze Communicatie zoals dat door Marshall B. Rosenberg ontwikkeld is. Hij gaat er van uit dat we een natuurlijk vermogen tot mededogen hebben: we willen geven en communiceren vanuit ons hart. We zijn daarvan vervreemd geraakt en doen onszelf en de ander ‘geweld’ aan, bijvoorbeeld met ‘moralistisch oordelen’ en ‘verlangens in de vorm van eisen formuleren’. Naast mededogen wordt verbindende communicatie gekenmerkt door 4 andere elementen, die je ook als stappen kan zien:

• waarnemen zonder oordeel (of eigenlijk vooral een duidelijk onderscheid maken tussen wat je concreet waarneemt en wat jouw oordeel is)

• gevoelens herkennen en uiten (vaak worden de woorden ‘voelen’ of ‘het gevoel hebben’ gebruikt zonder daarmee werkelijk een gevoel uit te drukken)

• verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens en de behoeften achter je gevoelens onderkennen (wat anderen doen kan wel de aanleiding maar niet de oorzaak van je gevoelens zijn)

• verzoeken om datgene wat je leven kan verrijken (en een verzoek kan wel of niet ingewilligd worden)

IEMT

IEMT, integral eyemovement therapy, is ontwikkeld door Andrew Austin. Als verbale therapie niet helpt, kan het zijn dat de oorzaken in het limbische systeem liggen, oftewel het gevoelsbrein. Bij IEMT wordt gewerkt met de eerste keer dat het gevoel plaatsvond: het moment waarop de koppeling gemaakt is tussen de zintuiglijke factoren en de gevoelsreactie, de imprint. Dat is het moment waarop je als het ware geleerd hebt om je op een bepaalde manier te voelen. Daarna volgt bij min of meer vergelijkbare omstandigheden automatisch hetzelfde gevoel. Ook op zijns- of identiteitsniveau leer je om op een bepaalde manier te zijn. Het effect bij IEMT voor emoties is dat de emotionele lading wordt geneutraliseerd. De herinneringen blijven, alleen de nare gevoelens en gewaarwordingen worden losgekoppeld zodat de automatische reacties op die herinneringen zich niet meer voordoen. Daardoor kunnen er gezonde grenzen ontstaan tussen het verleden en het heden. Met IEMT voor identiteit kan een identiteitsdeel dat zich niet goed heeft kunnen ontwikkelen alsnog tot ontwikkeling gebracht worden met als resultaat: gezonde grenzen tussen jou en de ander.
Concreet houdt de werkwijze in dat je gelijktijdig je aandacht houdt bij een herinnering en met alleen je ogen een vinger volgt. Die vinger leidt je ogen naar diverse uithoeken in verschillende richtingen waardoor je blikveld letterlijk ruimer wordt. Hierbij worden bij herhaling enkele vragen gesteld om bij de eerste imprint te komen, maar het is niet de bedoeling om over de antwoorden in gesprek te gaan. Het is zelfs mogelijk om helemaal niet over je herinnering te praten.

Systemisch werken – Familie Opstelling

Bert Hellinger, een Duitse psychotherapeut, heeft de Familie Opstelling geïntroduceerd. Hij ontdekte dat er sprake is van een ‘wetend veld’ dat mensen en materie over tijd en ruimte heen met elkaar verbindt, een fenomeen dat ook binnen de kwantumfysica bekend is. Iedereen is verbonden aan meerdere ‘systemen’ zoals je familie of collegae. Opstellingen zijn een methode, een levende uitbeelding van een systeem: mensen die niet tot het te onderzoeken systeem behoren, worden als representanten opgesteld en nemen waar wat ze ervaren. Op die manier wordt het inzichtelijk en invoelbaar wat er in een systeem speelt. Inmiddels heeft het systemisch werken zich vergaand ontwikkeld met diverse werkvormen tot gevolg.
Binnen BeukersOntwikkeling werk ik individueel en gebruik ik het systemisch werken in de vorm van ‘deelopstellingen’ en ‘systemisch coachen’, oftewel ‘systemisch werk zonder opstellingen’. Bij ‘deelopstellingen’ wordt meestal met behulp van A4-tjes op de grond de situatie visueel gemaakt en kan hierop afgestemd worden door erop te gaan staan. Belangrijk is om je dan uitsluitend te concentreren op spontane gedachten en emoties en fysieke gewaarwordingen, hoe klein ook. Er wordt geen gesprek over aangegaan. Bij ‘systemisch coachen’ zijn de vragen systemisch van aard en word je uitgenodigd om iets bij jezelf na te gaan e/o te visualiseren, meestal over de plek die je inneemt binnen systemen.

SoulCollage®

SoulCollage® is een laagdrempelige manier om je meer bewust te worden van je innerlijke drijfveren, kwaliteiten en behoeften. In ons dagelijks leven ligt het zwaartepunt op de linkerhersenhelft, de kant van het rationele en de taal. Met SoulCollage® komt je eigen intuïtieve wijsheid naar boven. Seena B. Frost, een Amerikaanse psychotherapeute, heeft deze methodiek op basis van het Jungiaanse gedachtengoed ontwikkeld.Concreet komt het erop neer dat je uit een heleboel plaatjes die afbeeldingen pakt waar je je toe aangetrokken voelt. Daar maak je vervolgens een collage van die je op een kaart plakt. Plaatjes trekken de aandacht van de rechterhersenhelft en dat maakt het mogelijk voor dit intuïtieve deel van de hersenen om niet alleen de leiding te houden maar ook om dieper af te dalen in het onder- of onbewuste van de psyche. Als de kaart klaar is, kan de boodschap ervan bewust gemaakt worden tijdens het zogenaamde ‘ik-ben-degene-die proces’, een manier waarop je de kaart tot je laat spreken.